Iris Roatis - Evoluţie

Profil
Iris Roatis (RoatisIris)
Clasa a XII-a
Satu Mare, Satu Mare
Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare
Poziţia 2 în clasamentul pentru clasa a XII-a.

 
- Test -
-
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10 Nu ai încărcat soluţia / 10
 
- Test -
10 / 10
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
Soluţia nu a fost corectată / 20 Soluţia nu a fost corectată / 20 Soluţia nu a fost corectată / 20 Soluţia nu a fost corectată / 20
 
- Test -
5 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
0 / 10 10 / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10
 
- Test -
5 / 5
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4
Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială Soluţia oficială
10 / 10 10 / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10 Soluţia nu a fost corectată / 10